card

ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО

Улаанбаатар хотын гудамж, олон нийтийн талбайг сайжруулахад залуусын сайн дурын оролцоог нэмэгдүүлэх, иргэдэд ээлтэй, хүртээмжтэй, аюулгүй шийдлүүдийг бий болгох хотын дизайны хөдөлгөөн.

Сүүлд

Үндсэн чиглэлүүд

Амьжуулах, амьд орчин үүсгэх хөтөлбөр арга хэмжээ